Deze website gebruikt cookies (en vergelijkbare technieken) en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website, onder andere om deze te analyseren en te verbeteren, als ook voor social media. Door verder gebruik te maken van onze website, gaat u hiermee akkoord.
Deze website gebruikt cookies. Doorgaan betekent akkoord.

Geheimhoudingsverklaring

 1. Door bemiddeling van van de Loosdrecht b.v. gevestigd en kantoorhoudende te Nunspeet, oriënteert ondergetekende zich namens zichzelf of namens haar cliënt over een mogelijke fusie, overname, participatie of andere vorm van samenwerking met de diverse ondernemingen in haar bestand.
 2. In dit verband ontvangt ondergetekende zowel mondeling als schriftelijk van of via van de Loosdrecht b.v. informatie over de betrokken onderneming welke een vertrouwelijk karakter draagt. Eveneens is ondergetekende zich bewust van het vertrouwelijke karakter van onderhandelingen welke als voorbereiding op de mogelijke samenwerking met de onderneming wordt gevoerd.
 3. Ondergetekende verplicht zich jegens van de Loosdrecht b.v. en de onderneming om alle gegevens welke hem in dit kader ter kennis worden gebracht (direct of indirect, mondeling of schriftelijk, al dan niet belichaamd in apparatuur, modellen of tekeningen) voor derden geheim te houden, tenzij van de Loosdrecht b.v. en de onderneming daartoe schriftelijk toestemming hebben verstrekt.
 4. Ondergetekende is gerechtigd aan personen binnen haar organisatie dan wel door haar ingeschakelde externe adviseurs, die in verband met het eventueel tot stand komen van een transactie strikt noodzakelijk op de hoogte moeten worden gesteld, informatie met betrekking tot de onderneming te verstrekken en mededelingen over de onderhandelingen te doen, mits deze derden een, met de aard en strekking van deze geheimhoudingsverklaring, overeenkomstige geheimhoudingsplicht jegens ondergetekende hebben.
 5. Tevens verklaart ondergetekende dat hij van de aan haar verstrekte informatie niet een zodanig gebruik zal maken dat daardoor de belangen van van de Loosdrecht b.v. dan wel de onderneming kunnen worden geschaad.
  Ondergetekende zal de op grond van deze geheimhoudingsverklaring te ontvangen informatie niet aanwenden voor andere doeleinden dan voormeld.
 6. Ondergetekende zal niet met de onderneming, haar werknemers, leveranciers of afnemers in contact treden zonder voorafgaand toestemming van van de Loosdrecht b.v. te hebben ontvangen.
 7. Deze geheimhoudingsverklaring heeft geen betrekking op informatie welke:
  • algemeen bekend is of mag worden verondersteld;
  • aan ondergetekende of rechtmatige op niet vertrouwelijk wijze is of wordt medegedeeld anders dan van de zijde van van de Loosdrecht b.v. of de onderneming.
 8. Ondergetekende verklaart dat hij zich ertoe verbindt om geen enkel rechtstreeks contact te zoeken met overheidslichamen met betrekking tot het onderhavige bedrijf, tenzij van de Loosdrecht b.v. daar uitdrukkelijk toestemming voor verleent.
 9. Ondergetekende verklaart dat hij door ondertekening van deze verklaring bekend is met het feit dat indien blijkt dat op enigerlei wijze met vertrouwelijke informatie onzorgvuldig is gehandeld, er op verzoek van de benadeelde gerechtelijke stappen worden ondernomen.
 10. Deze geheimhoudingsverklaring geldt voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.